kontakt@nasz-album.pl (+48 91) 469 21 11

Regulamin

ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN www.nasz-album.pl

Serwis dostępny pod adresem www.nasz-album.pl dokłada wszelkich starań, aby klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie, a zakupy dokonane na łamach serwisu były zawsze udane. Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym, w szczególności mając na względzie standardy e-commerce w przedmiocie jakości towarów oraz obsługi transakcji.

 1. Definicje regulaminowe
 2. Postanowienia wstępne regulaminu
 3. Składanie zamówień w serwisie internetowym
 4. Realizacja zamówienia
 5. Odstąpienie od umowy
 6. Procedura składania reklamacji
 7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej
 8. Postanowienia końcowe


I. Definicje regulaminowe

 1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964. (Dz.U. Nr 16, poz 93 ze zm.)
  2. REGULAMIN – niniejszy regulamin wraz z załącznikami
  3. SERWIS – serwis internetowy dostępny pod adresem www.nasz-album.pl, prowadzony i administrowany przez spółkę COMgraph sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134178 (Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), z siedzibą w Szczecinie, ul. Goleniowska 55, 70-847 Szczecin, NIP: 8511018057, REGON: 810782665, świadczący usługi poligraficzne
  4. KLIENT – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowy o świadczenie usług poligraficznych za pośrednictwem strony internetowej www.nasz-album.pl
  5. USŁUGODAWCA – spółka COMgraph sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134178 (Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), z siedzibą w Szczecinie, ul. Goleniowska 55, 70-847 Szczecin, NIP: 8511018057, REGON: 810782665
  6. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego www.nasz-album.pl
  7. STRONY – obie strony umowy tj. serwis i klient
  8. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający z serwisu internetowego
  9. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie usług z zakresu poligrafii, polegające na wyborze przez klienta określonego towaru z proponowanych i udostępnionych przez serwis na stronie internetowej i jednocześnie określające istotne jego właściwości, zrealizowane w oparciu o dostarczony przez klienta spersonalizowany projekt.
  10. PROJEKT - przygotowany przez klienta w specjalnym kreatorze spersonalizowany foto produkt - w oparciu o materiały klienta, zgodnie z jego indywidualnymi preferencjami
  11. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – prawo telekomunikacyjne
  12. KONSUMENT – osoba fizyczna zawierająca umowę za pośrednictwem serwisu internetowego www.nasz-album.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową


II. Postanowienia wstępne regulaminu

 1. Niniejszy regulamin, jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania umów o świadczenie usług poligraficznych w serwisie internetowym, zgodnie z treścią innych ustaw, regulujących ten obowiązek.
 2. Regulamin określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego www.nasz-album.pl, sposób składania zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Regulamin znajdujący się na stronie internetowej www.nasz-album.pl, wszelkie materiały się w nim znajdujące, nazwa serwisu oraz inne loga i znaki serwisu stanowią własność prawa autorskiego i stanowią przedmiot ochrony prawnej. Wszelkie próby wykorzystywania, powielania, przetwarzania materiałów znajdujących się na stronie www.nasz-album.pl bez zgody właściciela są zabronione.
 4. Właścicielem oraz administratorem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.nasz-album.pl jest spółka COMgraph sp. z o.o., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000134178 (Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), z siedzibą w Szczecinie, ul. Goleniowska 55, 70 - 847 Szczecin, NIP: 8511018057, REGON: 810782665.
 5. Przedmiotem działalności serwisu internetowego www.nasz-album.pl jest świadczenie usług poligraficznych w oparciu o umowy zawierane poprzez serwis internetowy www.nasz-album.pl.
 6. Klient może korzystać z serwisu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), z wykorzystaniem przeglądarki internetowej i pobranego ze strony programu.
 7. Umowa o świadczenie usług poligraficznych pomiędzy serwisem a klientem zawierana jest w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.)
 9. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.


III. Składanie zamówień w serwisie internetowym

 1. Klient ma możliwość dokonywania zamówień w serwisie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
 2. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o towarach podane na stronie internetowej www.nasz-album.pl, w szczególności ich parametry techniczne, opisy oraz ceny nie stanowią oferty, a są zaproszeniem do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną serwisowi przez klienta.
 4. W celu złożenia zamówienia użytkownik powinien pobrać bezpłatny program do stworzenia indywidualnego projektu. Program dostępny jest na stronie internetowej serwisu: https://nasz-album.pl:444/pobierz_program/
 5. W celu pomyślnego przejścia procesu pobierania programu, użytkownik powinien podać swój adres e-mail oraz imię. Opcjonalnie użytkownik może uzupełnić pola: „płeć”, „rok urodzenia” oraz odpowiedzieć na pytanie: „skąd dowiedział/a się Pan/Pani o naszym serwisie?”.
 6. Aby pomyślnie pobrać program, powinny być spełnione poniższe wymagania:
  1. Windows 2000,XP, Vista lub Windows 7,
  2. połączenie z Internetem,
  3. zainstalowana obsługa JavaScript,
  4. 512 MB RAM,
  5. 40 MB wolnego miejsca na dysku.
 7. W związku z tym, że obróbka plików graficznych wiąże się z przetwarzaniem dużych ilości danych, zaleca się, aby użytkownik korzystał z szybkiego komputera wyposażonego w pamięć RAM 2GB, 8GB wolnego miejsca na dysku, system plików NTFS, co pozwoli na komfortowe i wydajne przygotowywanie foto produktów.
 8. Program po zainstalowaniu na komputerze użytkownika, powinien być używany zgodnie z prawem tj. wyłącznie do przygotowania plików w celu przesłania i złożenia zamówienia. Zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w oprogramowanie oraz jego odpłatne rozpowszechnianie.
 9. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez przesłanie danych za pośrednictwem programu nasz-album i sieci Internet. Niezbędnym do pomyślnego złożenia zamówienia jest dobór kryteriów foto-produktu.
 10. Serwis wykonuje usługę w możliwie najkrótszym terminie, z należytą starannością ocenianą z punktu widzenia staranności wymaganej od profesjonalisty świadczącego usługi z zakresu poligrafii.
 11. Przesłanie uszkodzonych plików, w tym w szczególności plików, których nie można otworzyć lub plików, których nie można wygenerować do druku obiektywnie uniemożliwi realizację zamówienia przez serwis. O wadliwości, o której mowa powyżej serwis zobowiązuje się poinformować użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail niezwłocznie, nie później niż w dniu realizacji zamówienia.
 12. Pliki użytkownika przesłane w celu wykonania zamówienia są automatycznie kasowane po 30 dniach od daty przesłania. Wykonawca nie archiwizuje materiałów użytkownika.
 13. Rejestracja w serwisie internetowym www.nasz-album.pl jest dobrowolna i bezpłatna, jednak niezbędna do złożenia zamówienia.
 14. Aby umożliwić realizację zamówienia, w tym dostawę, klient powinien dodatkowo podać:
  1. imię,
  2. nazwisko,
  3. telefon,
  4. e-mail,
  5. ulica i numer domu,
  6. kod pocztowy,
  7. miasto,
  8. kraj.
 15. Przygotowany za pomocą pobranego programu projekt klient powinien wysłać na serwer serwisu nasz-album.pl. Podczas przesyłania projekt jest przetwarzany do postaci produkcyjnej oraz szyfrowany.
 16. Klient ma możliwość wygenerowania albumu w wersji elektronicznej w ramach domeny www.e-fotoalbum.pl. Serwis legitymuje się własnym regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.
 17. Aby umożliwić realizację zamówienia klient powinien określić również preferowany rodzaj wysyłki i metodę płatności.
 18. Serwis nie świadczy usług korekty. Klient odpowiada za treść dostarczonych projektów. W szczególności, klient powinien sprawdzić pod kątem merytorycznym, językowym, stylistycznym i ortograficznym przesłane projekty. Klient zobowiązany jest nie naruszać praw autorskich oraz innych praw osób trzecich.
 19. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia klientowi przez serwis informacji o przyjęciu zamówienia poprzez wiadomość e-mail. Przed zawarciem umowy serwis podaje klientowi informacje, o których mowa w art. 9 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Informacje, o których mowa powyżej serwis udostępnia na swojej stronie internetowej, a w przypadku indywidualnych uzgodnień z klientem serwis przesyła informacje poprzez wiadomość e-mail.
 20. Mając na względzie najwyższe standardy świadczonych usług, serwis potwierdza zamówienie informacją na stronie internetowej oraz dodatkowo wysyła potwierdzenie na wskazany przez klienta adres e-mail.


IV. Realizacja zamówienia

 1. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Na całkowity czas realizacji zamówienia składa się procedura przygotowania zamówienia przez serwis oraz czas potrzebny podmiotowi realizującemu dostawę na dostarczenie przesyłki do klienta. W razie wątpliwości klient może skontaktować się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji w tym zakresie.
 3. Czas przygotowania zamówienia przez serwis wynosi do 7 od dnia otrzymania zapłaty za wykonanie zamówienia, w przypadku ustalenia przez strony formy płatności poprzez przelew na rachunek bankowy. Serwis informuje, że zazwyczaj termin przygotowania zamówienia nie przekracza 5 dni roboczych. Klient jest e-mailem informowany o zrealizowaniu zamówienia.
 4. Realizacja dostawy przez kuriera wynosi od 1 do 5 dni roboczych. Koszt doręczenia ponosi klient. Informacja o koszcie realizacji dostawy towaru pojawia się po dokonaniu wyboru sposobu doręczenia przez klienta. Do każdej wysyłki serwis dołącza dokument sprzedaży - fakturę VAT. W celu uzyskania dalszych informacji zaleca się, zapoznanie z regulaminami przewoźników.
 5. Termin, o którym mowa w ust. 3 wydłuża się do maksymalnie 21 dni roboczych w okresach przedświątecznych.
 6. Płatności za nabyte w serwisie przez klienta towary dokonywane są za pomocą narzędzi płatniczych udostępnianych w serwisie oraz innych ustalonych przez strony.
 7. Wszystkie ceny uwidocznione na stronie serwisu internetowego www.nasz-album.pl podane są w złotych polskich i są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów. Koszty dostawy towaru do klienta podane są oddzielnie.
 8. Serwis umożliwia klientowi następujące formy płatności:
  1. przedpłata na konto bankowe,
  2. inny ustalony przez strony sposób płatności.
 9. W przypadku wyboru przez klienta płatności w postaci przedpłaty na konto serwisu, przelew powinien zostać dokonany na rachunek bankowy:
  ING Bank Śląski 05 1050 1559 1000 0023 3342 8767
 10. Klient proszony jest o podanie numeru zamówienia w tytule przelewu.
 11. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez klienta.
 12. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
 13. Sprzedawca może przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Akcje promocyjne polegają na okresowym obniżeniu ceny towaru. Okresowe obniżenie ceny towaru obowiązuje do wyczerpania towarów objętych akcją promocyjną lub do momentu upłynięcia okresu czasu, na jaki akcja była przewidziana. O rozpoczęciu i zakończeniu akcji promocyjnych, w tym o wyczerpaniu towarów objętych akcją promocyjną sprzedawca poinformuje klientów.
 14. Akcje promocyjne nie łączą się ze sobą. W razie jakichkolwiek wątpliwości w przedmiocie obowiązywania i zakresu akcji promocyjnych zaleca się, aby klienci skontaktowali się ze sprzedawcą.
 15. Dostawa następuje na adres wskazany przez klienta w zamówieniu za pośrednictwem firmy kurierskiej. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu ze sprzedawcą, możliwy jest odbiór osobisty w siedzibie serwisu.
 16. Jeżeli serwis nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.
 17. Jeżeli sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, sprzedawca może za zgodą klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 18. Zaleca się, aby klient, będący jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby klient skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie z serwisem.
 19. Klient, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22 [1] Kodeksu cywilnego, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą.


V. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący jednocześnie konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: kontakt@nasz-album.pl bądź też listownie na adres:
  COMgraph sp. z o.o.
  ul. Goleniowska 55c
  70-847 Szczecin
 2. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Serwis wraz z ceną towaru zwraca koszty dostawy do konsumenta, które to konsument poniósł.
 3. Zaleca się, aby klient dołączył dowód zakupu towaru (paragon/faktura VAT). Załączenie dowodu zakupu przyśpieszy i usprawni procedurę zwrotu.
 4. Zwracany towar klient powinien odesłać na adres wskazany w ust. 1.
 5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
  1. świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu 10 dni od dnia jej zawarcia;
  2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
  4. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
  6. dostarczania prasy;
  7. usług w zakresie gier hazardowych.
 6. Zamówienia składane w serwisie www.nasz-album.pl, poprzez wykorzystanie przez klienta programu do tworzenia indywidualnych projektów fotograficznych, to towary i świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, będącego jednocześnie konsumentem w świetle art. 221 Kodeksu cywilnego, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, w rozumieniu art. 10 ust. 3 pkt. 4 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 7. Zamówienia o których mowa powyżej, jako świadczenia o właściwościach określonych przez klienta, w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, nie podlegają zwrotom.


VI. Procedura składania reklamacji

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności serwisu wobec klienta, będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności towaru z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Zawiadomienia o niezgodności towaru z umową oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres mailowy kontakt@nasz-album.pl lub pisemnie na adres:
  COMgraph sp. z o.o.
  ul. Goleniowska 55c
  70-847 Szczecin
 3. W sytuacji, gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności towaru z umową, towar powinien być zwrócony sprzedawcy. W tym celu należy skontaktować się ze sprzedawcą. Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z przewoźnikiem, który następnie odbiera od klienta reklamowany towar, w ustalonym przez sprzedawcę i klienta miejscu i terminie, a następnie dostarcza towar bezpośrednio do sprzedawcy.
 4. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni od otrzymania reklamowanego towaru, ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 5. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu reklamacyjnego klient proszony jest o przesłanie dokładnego opisu niezgodnego z umową towaru oraz dołączenie dowodu zakupu.
 6. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść klienta, sprzedawca doprowadzi towar do stanu zgodnego z umową zgodnie z żądaniem klienta poprzez naprawę lub wymianę na nowy. Jeśli wymiana lub naprawa narażałaby klienta na znaczne niedogodności - sprzedawca, zgodnie z żądaniem klienta, obniży cenę lub zwróci – na skutek odstąpienia przez klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni.
 7. W przypadku umów zawieranych z klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 8. Serwis informuje, że sprzedawane towary nie są objęte gwarancją.


VII. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem serwisu internetowego następujące usługi elektroniczne:
  1. pobranie bezpłatnego programu do tworzenia projektu fotograficznego,
  2. umożliwienie złożenia zamówienia,
  3. wygenerowanie elektronicznej wersji albumu oraz możliwość ich przeglądania, komentowania i udostępniania,
  4. newsletter.
 2. Świadczenie usług elektronicznych przez usługodawcę jest bezpłatne.
 3. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.
 4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożeniu zamówienia poprzez stronę internetową oraz usługa polegająca na umożliwieniu pobrania bezpłatnego programu zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą złożenia zamówienia albo zaprzestania jego składania przez usługobiorcę lub z chwilą ukończenia procesu pobierania programu przez użytkownika.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym: komputer z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8 lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli lub większa.
 6. Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania z serwisu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z usług elektronicznych w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie serwisu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w serwisie internetowym niezamówionej informacji handlowej.
 7. Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za pośrednictwem serwisu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail lub też pisemnie na adres sprzedawcy. Usługodawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni liczonych od dnia złożenia reklamacji.
 8. Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie reklamacji na podany przez usługobiorcę adres e-mail.
 9. Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres serwisu.
 10. Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej, w wypadku gdy usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez usługodawcę lub usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez strony w czasie trwania umowy.
 12. Na drodze porozumienia stron usługodawca i usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej w każdym czasie.


VIII. Postanowienia końcowe

 1. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie prawa konsumenckiego oraz rozwój serwisu mogą wpłynąć na zmiany w regulaminie serwisu. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 2. Zakazane jest wgrywanie projektów zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszające prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób, które nie wyraziły zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Serwis nie jest uprawniony do weryfikacji, czy przesłane przez klienta projekty nie mają charakteru bezprawnego lub nie naruszają w inny sposób dóbr prawem chronionych osób trzecich. W takim przypadku ewentualne roszczenia z tego tytułu należy kierować do autora projektu.
 3. W przypadku obiektywnego naruszenia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności zaistnienia przesłanek wskazanych w ust. 2 powyżej serwis odstąpi od umowy.
 4. Serwis podejmuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas składania zamówień.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.
 6. Serwis zastrzega sobie prawo do czasowego lub całkowitego wyłączenia działania strony internetowej w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy serwisem a klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. Ewentualne spory powstałe pomiędzy serwisem a klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art.22[1] Kodeksu cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę serwisu.
 9. Użytkownicy mogą kontaktować się ze sprzedawcą w następujący sposób:
  1. telefonicznie: 91 4692 111 lub 507 009 205,
  2. poprzez e-mail: kontakt@nasz-album.pl,
  3. pisemnie na adres: COMgraph sp. z o.o. ul. Goleniowska 55c, 70-847 Szczecin
 10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej serwisu internetowego www.nasz-album.pl. Regulamin można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie go i zapisanie w pamięci komputera.
 11. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2014 roku.


Pliki do pobrania

Protokół odstąpienia od umowy | Protokół reklamacji | Polityka prywatności


nasz-album.pl